Obchodní podmínky PŮJČ SI BUGGY

1. SOUKROMÁ OSOBA

a) Platný občanský průkaz, cestovní pas

b) Platný řidičský průkaz

c) Skládá se vratná kauce (jistota) na spoluúčast 5. 000,- Kč

Osobám vedeným na jakémkoliv úřadě v ČR, nebude Buggy zapůjčena!

Cizinci:
a) Platný cestovní pas nebo občanský průkaz
b) Platný řidičský průkaz

- každý nájemce je zodpovědný za jím způsobené škody

- provoz na zapůjčené Buggy- čtyřkolce je na vlastní nebezpečí nájemce

2. FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEL NEBO S.R.O.

1. Platný občanský průkaz jednatele / majitele společnosti / firmy

2. Platný řidičský průkaz

3. V případě, že vozidlo bude řídit další osoba je nutné doložit kopii jejího OP a ŘP.

4. Skládá se vratná kauce (jistota) na spoluúčast 5. 000,- Kč

- každý nájemce je zodpovědný za způsobené škody

- provoz na zapůjčené Buggy- čtyřkolce je na vlastní nebezpečí nájemce

3. V CENĚ JE ZAHRNUTO

- Havarijní pojištění v ČR a celé EU se spoluúčastí 10%,
- Assistence
- Pojištění odpovědnosti (povinné ručení)
- Motocyklová helma- k zapůjčení

4. REZERVACE A PŘEDÁNÍ BUGGY 

Pro převzetí Buggy se dostavte minimálně 15 minut předem, z důvodu sepsání smlouvy a zaškolení.

Objednávka je platná až tehdy, kdy je převedena akontace na účet pronajímatele. Připsání částky a potvrzení rezervace je potvrzena pronajímatelem formou emailu. Při zrušení objednávky, náleží pronajímateli 50% akontace.

Délka nájmu a termíny mohou být změněny i po potvrzení rezervace.

LF Trans s.r.o. si vyhrazuje ve výjimečných případech odstoupit od potvrzené rezervace.

Změny v rezervaci mohou být prováděny pouze po telefonické dohodě v závislosti na dostupnosti Buggyn. Pokud se změní doba pronájmu, cena bude přepočítána s ohledem na tuto novou dobu pronájmu. Kde byla změna potvrzena a náklady se změní, taková cena pak bude účtována.

5. PLATBA

Před začátkem pronájmu je třeba při převzetí buggy složit vratnou jistotu a to pouze platební kartou ve výši 5.000 Kč jako garance za případné škody způsobené nájemcem.

Podrobné údaje o oprávněném řidiči a způsob platby bude potvrzen při sepsání smlouvy a nelze jej měnit. Při platbě platební kartou, musí být nájemce vlastníkem uvedené platební karty. Veškeré dodatečné náklady, ke kterým dojde v průběhu nájmu budou doúčtovány z jistoty.. Celková cena za nájem buggy a jistoty je splatná na začátku pronájmu.

6. PRONÁJEM 

Nájemci bude předána vybraná Buggy.

Rezervovaná Buggy je rezervována max. 15 minut po dohodnuté době převzetí, pokud se telefonicky nedomluví nájemce s pronajímatelem jinak.

Po začátku pronájmu není možné volit další připojištění ani přidat dalšího řidiče.

V případě dřívějšího vrácení Buggy se účtuje původní cena, není možné ji měnit.

Buggy může řídit jiný (druhý) řidič, pokud je uveden ve smlouvě o nájmu vozidla. Tento (druhý) řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy. V případě předání vozidla k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o nájmu, bude doměřen standardní poplatek za tuto službu + smluvní sankční poplatek.

Navíc se ruší všechny objednané doplňkové služby a veškerá rizika spojená s případnou havárií ponese klient.

7. PŘEVZETÍ BUGGY 

Při převzetí Buggy bude vystaven předávací protokol. Zkontrolujte si prosím jsou-li údaje o najetých kilometrech a obsahu paliva správně a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na náš personál.

Pro převzetí Buggy se dostavte minimálně 30 minut předem, z důvodu sepsání smlouvy a zaškolení.

8. VRÁCENÍ BUGGY 

a) Buggy musí být vrácena v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 10 minut bude účtována další hodina výpůjčky.

b) Žádáme o přítomnost řidiče při vrácení vozu tak, aby mohl svým podpisem potvrdit celkovou částku. Třetí osoba podepíše při vrácení vozu dokumenty jménem zákazníka, pokud se tento nedostaví k vrácení vozu, opustí pobočku a nepodepíše se nebo ve chvíli, kdy není schopen se účastnit vrácení vozu.

c) Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté a ve stavu, v jakém je převzal nájemce, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Buggy je považovaná za čistou: exteriér – karoserie, nesmí mít viditelnou špínu (např.: bláto, hmyz), interiér – sedadla, místo pro nohy, palubní deska atd. musí být čisté (např.: bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, nesmí zůstat odpadky). Pokud se tak nestane, bude účtován poplatek za umytí dle ceníku půjčovny.

d) Buggy je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým byla Buggy převzata v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot a náhrada hmot podle aktuálních cen paliva.

9. POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ SLUŽBY

V případě neoprávněného vyjetí asistenčního vozidla nebo není-li služba sjednána, jsou účtovány poplatky podle ceníku LF Trans s.r.o.
V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je asistence zahrnuta v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění, či závad jsou služby účtovány podle ceníku LF Trans s.r.o.

Odtah buggy je účtován cenou podle ceníku LF Trans .r.o.. V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je odtah vozidla zahrnut v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění, či závad jsou služby účtovány podle ceníku LF Trans s.r.o.

Výjimku tvoří škody způsobené na pneumatikách (proražení, proříznutí) a způsobené nesprávnou obsluhou (př.: palivo, poškrábaný lak velkého rozsahu, apod.), výměna žárovek a skutečnost, kdy nájemci dojdou PHM. Zároveň je nutné ihned uvědomit pronajímatele.

Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajaté Buggy , poškození nebo její zničení, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii. Dále je povinen vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který obdržel s doklady k Buggy, zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případná škoda uplatněna proti nájemci.

V případě nedodržení všeobecných podmínek pronájmu je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na Buggy a jeho příslušenství nebo v souvislosti s provozem vozidla v období.

Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy Buggy, které vznikly řízením najaté Buggy pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.

Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímatel oprávněn provést z platební karty nájemce. Popř. zaplatí škodu v hotovosti.

Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.

10. POKUTY A SANKCE

Nájemce se zavazuje užívat Vozidlo I. pouze řádným způsobem a chránit jej před poškozením. V případě poškození Vozidla I a to v důsledku porušení této smluvní povinnosti nájemce užívat toto vozidlo pouze řádným způsobem a nebo v případě vzniku poškození Vozidla I. mimo pozemní komunikace, jako následek porušení odst. 9 tohoto článku, se nájemce zavazuje nahradit v souladu s ustanovením § 2944 Obč. Zákoníku (zák.č. 89/2012 Sb.) pronajímateli veškerou škodu vzniklou na takto přenechané věci, ledaže prokáže, že by ke škodě došlo i jinak. V tomto rozsahu se nájemce zavazuje v rozsahu v němž nebude tento nárok pronajímatele vypořádán z jiného právního titulu (pojištění apod.) uhradit pronajímateli jak přímou škodu (náklady na uvedení Vozidla I opravou do původního stavu t.j. zejména nákup náhradních dílů, cena práce při opravě včetně sazby DPH a dopravné náhradních dílů), tak i ušlý zisk spočívající v majetkové újmě pronajímatele vzniklé jako následek toho, že po dobu opravy není možné předmětné vozidlo přenechávat do užívání dalších osob.

Nájemce je povinen neprodleně uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce.

Buggy musí být vrácena v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 20 minut bude účtován další hodina výpůjčky + administrativní poplatek 300,- Kč.

Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů, atd.) bude nájemci účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč.

Nájemce se zavazuje Buggy vrátit ve stavu v jakém jej přebíral. Za znečištění Buggy si pronajímatel účtuje: Propálení či trvalé znečištění sedadel 10 000,- Kč, silné znečištění interiéru s možností vyčištění 2 500,- Kč, znečištění karoserie 200,-Kč. Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva + administrativní poplatek 300,- Kč

V případě chybějící části Buggy, ji nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu , servisní práce + administrativní poplatek 300,- Kč v případě, že nemá sepsaný protokol o odcizení na Policii ČR.